POLITYKA PRYWATNOŚCI / RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest firma SLP Piotr Łazorko z siedzibą w Mielcu przy ul. Lelewela 14/10, posiadająca numer identyfikacji NIP: 8171980877.
  2. Pani/Pana/Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług firmy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz w celu ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu fiormy – na podstawie art. 6 ust.l lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  3. Odbiorcami Pani/Pana/Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usługi,
  4. Pani/Pana/Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do wykonania zlecenia, ponadto informujemy, że będą one przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zleceniem wynikające z przepisów Kodeksu Cywilnego i/lub prawa podatkowego, a także przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy,
  5. Posiada Pani/Pan/Państwa prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,.
  6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy.

 

POLITYKA COOKIES

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika: